Opłaty

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2014 roku to kwota 168,00 zł. Jednym egzaminem jest, np: „egzamin Eksploatacji w gr. 1”. „Egzamin z eksploatacji i dozoru w grupie 1” to już dwa egzaminy- i dwie opłaty egzaminacyjne. Wpłaty Czytaj dalej →

Komisja Kwalifikacyjna

Przy Łomżyńskim Oddziale SEP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 280 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na podstawie art. 54 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.p poz. 1059) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Czytaj dalej →

Uznawalność za granicą

Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących Czytaj dalej →

Duplikaty uprawnień

Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łomża w przypadku, gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 12 zł. W przypadku chęci uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć pisemną prośbę Czytaj dalej →