Menu Content/Inhalt
Strona główna

Logowanie


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

Zamów biuletyn


 

Sample Image

INFORMACJA


W dniu 11.03.2015 r. o godz. 16:30

w budynku SNT NOT w Łomży

ul.Polowa 45 sala nr 106 (I piętro),

przed Komisją Egzaminacyjną Nr 280,

odbędzie się egzamin dla GRUPY 1

urządzenia elektroenergetyczne.

 

****************************************************************

Uchwała nr 44-2014/2018

Zarządu Głównego SEP z dnia 16 grudnia. 2014 r.

w sprawie wysokości w 2015 roku składki członków zwyczajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie § 18 ust. 5 pkt. 5 statutu SEP Zarząd Główny SEP postanawia co następuje:

§ 1.

Uchwala się składkę członków zwyczajnych na 2015 rok w wysokości:

1) normalną 10 zł miesięcznie, tj. 120 zł. rocznie,

2) ulgową 3 zł miesięcznie, tj. 36 zł. rocznie.

§ 2.

 1. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

    1) członkowie honorowi SEP,

    2) zasłużeni seniorzy SEP .

2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowanych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek członków SEP:

1) bezrobotnych ,

2) przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,

3) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Składki ulgowe opłacają członkowie SEP:

1) emeryci i renciści,

2) studenci i uczniowie,

3) przebywający na urlopach wychowawczych,

4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego

oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 90-2010/2014 Zarządu Głównego SEP z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wysokości w 2014 r. składki członków zwyczajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Prezes SEP


/-/ Piotr Szymczak
 
 
*** 
 
Informacje na temat egzaminów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce EGZAMINY.
 

Data i czas

Dodaj do ulubionych

 
 

Sonda

Jak oceniasz nową stronę SEP