Duplikaty uprawnień

Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Łomża w przypadku, gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 12 zł.

W przypadku chęci uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć pisemną prośbę o jego wystawienie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, świadectwa którego dotyczy wniosek (np.: Eksploatacja w grupie cieplnej) i jeżeli posiada informacje na temat numeru świadectwa kwalifikacji to również ich numer.

Po wypłynięciu opłaty przelewem na nasz rachunek bankowy duplikat zostanie wystawiony. Duplikaty można odbierać osobiście bądź może on na życzenie petenta zostać wysłany na adres zamieszkania.