Przy Łomżyńskim Oddziale SEP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 280 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (na podstawie art. 54 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.p poz. 1059) oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828, Nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) pismem Nr 280/123/20/13 z dnia 30 stycznia 2013r.

Komisja posiada uprawnienia do stwierdzenia kwalifikacji na na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i 10, w Grupie 2 pkt 1,2,4,5,6,7,8 i 10 oraz w Grupie 3 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10