Uchwała nr 44-2014/2018
Zarządu Głównego SEP z dnia 16 grudnia. 2014 r.
w sprawie wysokości w 2015 roku składki członków zwyczajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 18 ust. 5 pkt. 5 statutu SEP Zarząd Główny SEP postanawia co następuje:

§ 1.

Uchwala się składkę członków zwyczajnych na 2015 rok w wysokości:
1) normalną 10 zł miesięcznie, tj. 120 zł. rocznie,
2) ulgową 3 zł miesięcznie, tj. 36 zł. rocznie.

§ 2.

1. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:
1) członkowie honorowi SEP,
2) zasłużeni seniorzy SEP .

2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowanych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek członków SEP:
1) bezrobotnych,
2) przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,
3) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Składki ulgowe opłacają członkowie SEP:
1) emeryci i renciści,
2) studenci i uczniowie,
3) przebywający na urlopach wychowawczych,
4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,
5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego
oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 90-2010/2014 Zarządu Głównego SEP z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wysokości w 2014 r. składki członków zwyczajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Zarządu Oddziału Łomżyńskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
mgr  inż. Mirosław Sajczyk