Zarząd Oddziału Łomżyńskiego SEP informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.04.2022 r. ustalono następujący kalendarz wyborów nowych władz w Kołach i Oddziale:

 1. Wybory w kołach SEP do dnia 30.04.2022, informacja o wybranych władzach powinna być przesłana do Oddziału do dnia 10.05.2022 r.
 2. XIII Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Łomżyńskiego SEP odbędzie się w dniu 21.05.2022 (sobota) w sala „Wenecja” Łomża, ul. Mała Kraska 3 z następującym porządkiem obrad:

Początek obrad: Pierwszy termin godz. 11:00 Drugi termin godz. 11:15

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i zatwierdzenie regulaminu obrad.
 3. Wybór komisji:
  • Mandatowo – wyborczej,
  • Uchwał i wniosków,
  • Skrutacyjnej.
 4. Złożenie sprawozdań z działalności w minionej kadencji:
  • Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego.
 5. Udzielenie absolutorium zarządowi.
 6. Wybory:
  • Prezesa Oddziału,
  • Członków Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zamknięcie obrad.

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łomżyński
tel.: 603 169 107