W projekcie z dnia 21 marca 2020 r.

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choróbzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się postanowienie dot. naszego środowiska – dot. działalności komisji kwalifikacyjnych

Art. 31z.
1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Jadwiga Bujnowska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Łomżyński
tel. 603 169 107